VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7065/VPCP-QHQT
V/v gia hạn dự án để thực hiện các công việc sử dụng vốn dư của dự án thứ 3 cấp nước và vệ sinh các thị xã, thị trấn

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng(công văn số 2519/BXD-HTĐT ngày 27 tháng 11 năm 2007) về việc giahạn dự án để thực hiện các công việc sử dụng vốn dư của dự án thứ 3 cấpnước và vệ sinh các thị xã, thị trấn sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triểnchâu Á (ADB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Xây dựngchủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục theo quy địnhđể sử dụng vốn dư của Dự án nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Các Vụ: TH, CN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 16

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc