BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7066/TCHQ-TXNK
V/v thông quan hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

Công ty cổ phần hóa chất Hưng Phát Hà Bắc
(Phường Thọ Xương - TP, Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 218/CV-HPCO ngày18/10/2010 của Công ty cổ phần hóa chất Hưng Phát Hà Bắc về việc đề nghị chothông quan lô hàng thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định cho dây chuyền sảnxuất Hydrogen Peroxide (H2O2). Về vấn đề này, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Do việc thông quan lô hàng thiết bị tạo tài sản cố định chodây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H2O2) liên quanđến việc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ; Tổng cục Hải quan đang trao đổivới các đơn vị có liên quan và sẽ có văn bản trả lời Công ty trong thời giansớm nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần hóa chất HưngPhát Hà Bắc được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang