BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7067/TCHQ-KTTT
V/v: miễn thuế nhập khẩu xe ôtô

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 872/UBND-VHXH ngày 03/10/2007 của UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị miễn thuếnhập khẩu ôtô do Công ty đầu tư phát triển Phú Quốc (nhóm doanh nghiệp Việt Namtại CH Séc và CHLB Đức) tặng cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang; Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Để có căn cứ ra quyết định và thựchiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại công văn số 6965/VPCP-QHQT ngày 30/11/2007,Tổng cục Hải quan đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang thông báo Hội bảo trợ bệnh nhânnghèo Kiên Giang bổ sung một số giấy tờ thuộc hồ sơ xét miễn thuế theo quy địnhtại điểm 2 Mục II Phần D Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tàichính, bao gồm:

1. Hồ sơ hải quan theo quy định củapháp luật về hải quan (01 bản sao đóng dấu sao y bản chính);

2. Công văn yêu cầu xét miễn thuếcủa tổ chức sử dụng hàng hóa (01 bản chính);

3. Thông báo hoặc quyết định hoặcthỏa thuận biếu tặng hàng hóa (01 bản sao đóng dấu sao y bản chính);

4. Giấy ủy quyền của tổ chức đượctặng quà cho doanh nghiệp vận chuyển và làm thủ tục hải quan (nếu có; 01 bảnsao đóng dấu sao y bản chính).

Tổng cục Hải quan thông báo để Ủyban nhân dân tỉnh Kiên Giang được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An