TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7069/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Chi cục thuế quận 5

Trả lời văn bản số 6621/CCT-TTHTngày 16/10/2010 của Chi cục thuế xin ý kiến về thời điểm áp dụng văn bản xácđịnh doanh thu tính thuế đối với trường mẫu giáo, mầm non tư thục, Cục Thuế cóý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 13 mục II phần AThông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếgiá trị gia tăng (GTGT) thì đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm:

“Dạy học, dạy nghề theo quy địnhcủa pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc,kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo,bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

Trường hợp các cơ sở dạy học cáccấp từ mầm non đến trung học phổ thông có thu tiền ăn thì tiền ăn cũng thuộcđối tượng không chịu thuế”;

- Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTCngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN);

Nhóm lớp mầm non tư thục do 1 cánhân đứng tên làm chủ được thành lập theo quyết định của UBND quận, huyện vớichức năng dạy học thì doanh thu dạy học (bao gồm cả tiền ăn) thuộc đối tượngkhông chịu thuế GTGT.

Trường hợp nhóm lớp mầm non tư thụcdo 1 cá nhân làm chủ không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toánhóa đơn thì thuế TNCN được nộp căn cứ vào biểu tỷ lệ (%) TNCT tính trên doanhthu ban hành theo Quyết định số 16334/CT-QĐ ngày 30/12/2008 của Cục thuếTP.HCM. Doanh thu làm căn cứ tính TNCT là toàn bộ số tiền thu được bao gồm cảtiền học phí và tiền ăn được tính từ ngày 01/01/2009.

Cục Thuế TP thông báo Chi cục thuếbiết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- Các CCT quận, huyện “Để thực hiện”;
- P.PC;
- Lưu: HC, TTHT.

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga