BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 707/BXD-VLXD
V/v chủ trương đầu tư dự án XM Nam Đông, Thừa Thiên Huế

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2009

Kính gửi : Thủ tướng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1558/UBND- KH ngày 14/4/2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, đề nghịBộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự ánNhà máy xi măng Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, công suất 5.000 tấnclinker/ngày. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhưsau:

Dự án nhà máy xi măng Nam Đôngtỉnh Thừa Thiên Huế là dự án tiềm năng (mục E) thuộc danh mục các dự án đầu tưcủa Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và địnhhướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 108/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005. Trong Quyết định nêu trên, Thủ tướng Chính phủgiao Bộ quản lý ngành thoả thuận địa điểm, quy mô công suất và tiến độ đầu tưđối với các dự án thuộc danh mục tiềm năng, trước khi chủ đầu tư tiến hànhtriển khai xây dựng.

Căn cứ đề nghị của Uỷ ban Nhândân tỉnh Thừa Thiên Huế tại công văn số 4860/UBND-NCCS ngày 5/11/2007, thựchiện chức năng được Thủ tướng Chính phủ giao tại quyết định phê duyệt Quy hoạchphát triển xi măng, sau khi xem xét điều kiện đầu tư như địa điểm xây dựng nhàmáy, quy mô công suất và tiến độ triển khai thực hiện, Bộ Xây dựng đã có vănbản số 2493/BXD-VLXD ngày 22/11/2007 thoả thuận chủ trương đầu tư dự án xi măngNam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, địa điểm nhà máy đặt tại xã Thượng Quảng, huyệnNam Đông với công suất 5.000 tấn clinker/ngày và giao chủ đầu tư tính toán kỹđể quyết định thời điểm đầu tư hợp lý trên cơ sở cân đối cung cầu xi măng khuvực miền Trung, miền Nam. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấyphép thăm dò nguồn nguyên liệu đá vôi, đất sét và phê duyệt báo cáo đánh giátác động môi trường của dự án; Bộ Xây dựng đã thẩm định thiết kế cơ sở dự án vàngày 21/3/2009 Chủ đầu tư đã chính thức khởi công xây dựng nhà máy.

Như vậy, Bộ Xây dựng thấy rằngdự án xi măng Nam Đông đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Quyhoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đếnnăm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và không cần thêm văn bản chấpthuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đề nghị của Uỷ ban Nhân dântỉnh Thừa Thiên Huế về thủ tục bảo lãnh vay vốn nước ngoài, Bộ Xây dựng kính đềnghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, tạo điều kiện cho Chủ đầu tư dự án xi măngNam Đông triển khai dự án theo tiến độ./.

Nơi nhận
- Như trên
- Bộ Tài chính
- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
- Lưu: VP, VLXD

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam