CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 707/CP-QHQT
V/v gia hạn và bổ sung ngân sách cho Hiệp định riêng về hợp tác Văn hoá-Thông tin giữa Việt Nam-Thuỵ Điển

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Văn hoá-Thông tin
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Bộ Ngoại giao

Xét đề nghị của Bộ Văn hoá-Thông tin (công văn số 1949/VHTT-HTQT ngày 12 tháng 5 năm 2003) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2171 BKH/KTĐN ngày 14 tháng 4 năm 2003), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý việc gia hạn Hiệp định riêng giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Thuỵ Điển về hỗ trợ Văn hoá - Thông tin giai đoạn 2000-2003 và bổ sung ngân sách cho các dự án trong khuôn khổ Hiệp định riêng là 4.059.850 SEK.

- Uỷ quyền lãnh đạo Bộ Văn hoá-Thông tin ký thư trao đổi với đại diện Chính phủ Thuỵ Điển việc bổ sung ngân sách và gia hạn hiệu lực của Hiệp định nói trên.

- Bộ Văn hoá-Thông tin chỉ đạo Ban quản lý Dự án thực hiện tốt hơn các qui định hiện hành liên quan đến chế độ xác nhận viện trợ và hạch toán ngân sách nhà nước và cần phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trong việc theo dõi, đánh giá hoạt động từng dự án hợp phần thuộc Hiệp định riêng về hỗ trợ Văn hoá-Thông tin Việt Nam -Thuỵ Điển./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan