NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 707/NHNN-KTTC
V/v liên quan đến đề xuất hạch toán chiết khấu hối phiếu miễn truy đòi

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

Ngân hàng JP Morgan Chase, NA, Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận được Công văn không số đềngày 08/10/2007 của Ngân hàng JP Morgan Chase, NA- Chi nhánh thành phố Hồ ChíMinh (gọi tắt là Ngân hàng JP Morgan Chase-HCM) về việc hạch toán chiếtkhấu bộ chứng từ cho tổ chức kinh tế không cư trú. Về vấn đề này, Ngân hàng Nhànước (NHNN) Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Cơ sở pháp lý về việc thực hiện nghiệp vụ chiết khấu miễntruy đòi hối phiếu đòi nợ:

- Ngân hàng JP Morgan Chase - HCM “mua lại miễn truy đòihối phiếu đòi nợ”, về bản chất là việc chiết khấu hối phiếu đòi nợ, do đó,việc chiết khấu hối phiếu đòi nợ sẽ được thực hiện theo quy định tại Luật Cáccông cụ chuyển nhượng và Quyết định số 63/2006/QĐ-NHNN ngày 29/12/2006 ban hànhQuy chế chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng của tổ chức tín dụngđối với khách hàng. Tuy nhiên, theo các văn bản nêu trên thì không có quy địnhnào quy định về miễn truy đòi hối phiếu đòi nợ

- Tại Khoản 2 Điều 6 Luật Các công cụ chuyển nhượng quyđịnh: “Trong trường hợp quan hệ công cụ chuyển nhượng có yếu tố nước ngoài,các bên tham gia quan hệ công cụ chuyển nhượng được thỏa thuận áp dụng các tậpquán thương mại quốc tế gồm Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ,Quy tắc thống nhất về nhờ thu của Phòng thương mại quốc tế và các tập quánthương mại quốc tế có liên quan khác theo quy định của Chính phủ”. Như vậy,theo quy định này thì trong trường hợp quan hệ công cụ chuyển nhượng có yếu tốnước ngoài thì các bên được quyền thỏa thuận áp dụng các tập quán thương mạiquốc tế đã dẫn.

2. Tại nội dung Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tíndụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thốngđốc NHNN và các Quyết định sửa đổi, bổ sungkhông hướng dẫn hạch toán vàotài khoản các khoản phải thu khoản tiền chiết khấu hối phiếu cho nhà xuấtkhẩu (người cư trú) sau khi nhà nhập khẩu (người không cư trú) kýchấp nhận thanh toán hối phiếu.

3. Về hạch toán kế toán nghiệp vụ chiết khấu hối phiếu miễntruy đòi:

Do Ngân hàng JP Morgan Chase - HCM chiết khấu miễn truy đòihối phiếu đòi nợ (có yếu tố nước ngoài) và đối tượng thu nợ cuối cùng là nhànhập khẩu (người không cư trú), vì vậy, để phản ánh đúng bản chất khoản vaynày, Ngân hàng JP Morgan Chase - HCM hạch toán số tiền chiết khấu hối phiếucho khách hàng vào TK 26 - Tín dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài (TK267 - Tín dụng khác bằng đồng Việt Nam (nếu cho vay bằng đồng Việt Nam) hoặcTK 268 - Tín dụng khác bằng ngoại tệ và vàng (nếu cho vay bằng ngoại tệ)và mở chi tiết theo đối tượng thu nợ là nhà nhập khẩu.

Trên đây là hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vềviệc hạch toán chiết khấu bộ chứng từ cho tổ chức kinh tế không cư trú của Ngânhàng JP Morgan Chase, NA-Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Lưu: VT, KTTC2.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hương