VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 707/VPCP-KTN
V/v thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Xétđề nghị của Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (côngvăn số 01/BC-CT ngày 08 tháng 01 năm 2010) về việc báo cáo tình hình thực hiệndự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ýkiến như sau:

GiaoỦy ban nhân dân các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy nhanh tiến độ thựchiện tiểu dự án giải phóng mặt bằng; chỉ đạo Chủ đầu tư các công trình hạ tầngkỹ thuật trong phạm vi thi công Dự án mở rộng quốc lộ 51 khẩn trương di dời vàgia cố để không ảnh hưởng đến tiến độ thi công Dự án. Ủy ban nhân dân tỉnh ĐồngNai xem xét phương án đề xuất của Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc BiênHòa - Vũng Tàu để sớm triển khai đầu tư xây dựng khu tái định cư, kịp tiến độbàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc BiênHòa - Vũng Tàu và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: GTVT, Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng lý, các Vụ: KTTH, TKBT, Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý