Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 7071 TC/TCT NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2002
VỀ VIỆC ƯU ĐàI ĐẦU TƯ TẠI KHU THƯƠNG MẠI LAO BẢO

Kính gưỉ: - Uỷ ban nhân dân tỉnhQuảng Trị

-Cục thuế tỉnh Quảng Trị

- Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 435/UB-TM ngày 29/3/2002 và công văn số 848/UB-TM ngày 29/5/2002 của UBND tỉnh Quảng Trị, Công văn số 171/CV-TCVG ngày29/3/2002 của Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Quảng Trị và Công văn số 560 CT/NVngày 26/4/2002 của cục thuế tỉnh Quảng Trị về việc ưu đãi đầu tư tại khu thươngmại Lao Bảo, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại điểm 5, Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoàitại Việt Nam; điểm 1 và điểm 8, Điều 1 Quyết định số 08/2002/QĐ-TTg ngày11/1/2002 của Thủ tướng chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quychế Khu thương mại Lao Bảo ban hành kèm theo Quyết định số 219/1998/QĐ-TTg ngày12/11/1998 thì hàng hoá sản xuất, gia công tái chế, lắp ráp Khu thương mại LaoBảo của các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài, các bên hợp danh có sửdụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào nội địaViệt Nam được miễn thuế nhập khẩu đối với phần nguyên liệu, linh kiện nhập khẩucấu thành trong sản phẩm hàng hoá đó.

2/ Căn cứ điểm 1, mục A, phần II Thông tư số 16/2002/TT-BTC ngày 8/2/2002 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại Khuthương mại Lao Bảo tỉnh Quảng Trị thì:

2.1/ Mọi quan hệ mua bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữacác tổ chức, cá nhân trong Khu thương mại Lao Bảo là quan hệ xuất, nhập khẩu. Dođó, hàng hóa, dịch vụ do các doanh nghiệp Việt Nam trong thị trường nội địa báncho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài trong Khu thương mại Lao Bảophải làm thủ tục xuất khẩu và được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Hàng hoá bán vào Khuthương mại Lao Bảo được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% phải có đầy đủ các hồsơ, chứng từ chứng minh là hàng đã thực tế xuất khẩu theo quy định của Luậtthuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thựchiện. Riêng đối với các loại hàng hoá đặc thù như điện, nước, điện thoại vànhững loại hàng hoá không phải làm thủ tục hải quan theo hướng dẫn tại Thông tưsố 23/1999/TT-BTM ngày 26/7/1999 của Bộ thương mại thì không cần có Tờ khai hảiquan về hàng xuất khẩu.

2.2/ Các doanh nghiệp có trụ sở trong Khu thương mại Lao Bảokhi xuất hàng vào nội địa Việt Nam để bán thì tổ chức cá nhân mua hàng phải làmthủ tục nhập khẩu hàng hoá và kê khai, nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối vớihàng nhập khẩu theo quy định. Trường hợp các doanh nghiệp có trụ sở trong Khuthương mại Lao Bảo khi xuất hàng vào nội địa Việt Nam cho các chi nhánh, cửahàng trực thuộc doanh nghiệp để bán hàng thì chi nhánh, cửa hàng trực thuộcdoanh nghiệp phải làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá và kê khai, nộp thuế nhập khẩuvà thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu theo quy định.

Cơ quan Hải quan cửa khẩu Lao Bảo thực hiện tính và thu thuếnhập khẩu, thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu và đơn vị nhập khẩu hàng hoáphải thực hiện kê khai thuế, nộp thuế theo luật định.

2.3/ Các doanh nghiệp có trụ sở đóng ngoài Khu thương mạiLao Bảo xuất hàng hoá và các chi nhánh, cửa hàng trực thuộc doanh nghiệp trongKhu thương mại Lao Bảo để bán hàng thì doanh nghiệp phải lập hoá đơn GTGT vàđược áp dụng thuê suất thuế GTGT 0% nếu có đầy đủ các hồ sơ, chứng từ chứngminh là hàng đã xuất khẩu (không cần điều kiện về hợp đồng bán hàng) theo quyđịnh của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật thuế GTGT và các văn bảnhướng dẫn thực hiện. Các chi nhánh, cửa hàng trực thuộc doanh nghiệp khi bánhàng hoá, dịch vụ cho các đối tượng khác trong khu Thương mại Lao Bảo thì khôngphải chịu thuế GTGT.

2.4/ Các doanh nghiệp có trụ sở đóng ngoài Khu thương mạiLao Bảo có hoạt động xây dựng, lắp đặt các công trình, hạng mục công trìnhtrong Khu thương mại Lao Bảo thì các hoạt động trên không phải chịu thuế GTGT.Trong trường hợp này, nếu các doanh nghiệp thi công đưa nguyên, vật liệu, máymóc, thiết bị từ nội địa vào để thi công công trình trong Khu thương mại LaoBảo thì doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu hàng hoá và được áp dụng thuế suấtthuế GTGT là 0%. Đối với máy móc, thiết bị doanh nghiệp đưa từ nội địa vào đểthi công công trình trong Khu thương mại Lao Bảo theo phương thức tạm xuất -Tái nhập thì không phải chịu thuế GTGT.

2.5/ Căn cứ quy định tại điều 19 Quy chế Khu Thương mại LaoBảo ban hành kèm theo Quyết định số 219/1998/QĐ-TTg ngày 12/11/1998 của ThủTướng Chính Phủ đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 08/2002/QĐ-TTg (nêutrên) thì đối tượng được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế là các tổ chức cá nhânViệt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Khu thương mại LaoBảo. Để được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế, các tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạtđộng sản xuất kinh doanh tại khu thương mại Lao Bảo phải đáp ứng đủ các điềukiện theo quy định là:

- Có dự án đầu tư vào khu thương maị Lao Bảo theo quy địnhcủa Luật khuyến khích đầu tư trong nước theo quy định tại Điều 19 Quy chế KhuThương mại Lao Bảo (nêu trên).

- Thực hiện đúng chế độ kế toán và nộp thuế theo kê khai,theo quy định tại Điều 36 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Điều 31 Luậtkhuyến khích đầu tư trong nước.

Theo các quy định trên, các hộ kinh doanh nộp thuế theo chếđộ khoán doanh thu và tỉ lệ thu nhập chịu thuế không đủ điều kiện được hưởng ưuđãi về thuế theo quy chế Khu thương mại Lao Bảo.

3/ Các cơ sở sản xuất kinh doanh có trụ sở trong Khu thươngmại Lao Bảo khi mua bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ phải sử dụng các loại hoáđơn theo chế độ quy định.

Để quản lý, kiểm soát được các hoạt động mua bán, trao đổihàng hoá, dịch vụ giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh có trụ sở trong Khuthương mại Lao Bảo và các cơ sở sản xuất, kinh doanh này với các cơ sở sản xuất,kinh doanh có trụ sở ngoài Khu thương mại Lao Bảo, đề nghị cục thuế tỉnh QuảngTrị nghiên cứu đề xuất phát hành loại hoá đơn dùng riêng cho các doanh nghiệptrong Khu thương mại Lao Bảo, trước mắt áp dụng biện pháp đóng dấu "Khuthương mại Lao Bảo" vào hoá đơn phát hành cho các đơn vị sử dụng; đối vớicác doanh nghiệp đăng ký tự in hoá đơn để sử dụng, yêu cầu doanh nghiệp phảighi rõ "Doanh nghiệp trong Khu thương mại Lao Bảo" trên hoá đơn tựin.

Bộ Tài chính thông báo để UBND tỉnh Quảng Trị, Cục thuế tỉnhQuảng Trị và Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Quảng Trị biết và hướng dẫn các đơnthực hiện.