BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 708/BXD-KTXD
V/v: Chi phí lập hồ sơ bảo vệ môi trường và đánh giá tác động môi trường.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tưxây dựng và môi trường

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 13/09/ICEC-CV ngày 30/3/2009 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng và môitrường về chi phí lập hồ sơ bảo vệ môi trường và đánh giá tác động môi trường;Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khi lập dự án đầu tư xây dựngcông trình, công tác đánh giá tác động môi trường là một nội dung thuộc côngviệc lập dự án đầu tư. Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình đã được BộXây dựng công bố tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007. Trường hợp công tácđánh giá tác động môi trường có yêu cầu lập riêng, ngoài các nội dung về đánhgiá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng công trình thì chi phí chocông tác đánh giá tác động môi trường này được lập dự toán riêng.

Chủ đầu tư tổ chức lập hồ sơ mờithầu (bao gồm cả nội dung về bảo vệ môi trường). Chi phí lập hồ sơ mời thầuđược qui định tại văn bản số 1751/BXD-VP Nhà thầu lập hồ sơ dự thầu theo quiđịnh của hồ sơ mời thầu, đồng thời có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảođảm về môi trường theo qui định của hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quiđịnh về bảo vệ môi trường.

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tưxây dựng và môi trường căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn