BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 708/LĐTBXH-TE V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên
y ban quốc gia về trẻ em.

Ngày 07/01/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 23/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch và tchức thực hiện Chương trình, trong đó:

1. Cần xác định lộ trình xây dựng chính sách, pháp luật về trẻ em; trên cơ sở rà soát, đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em của bộ, ngành, địa phương đến năm 2020 và xác định các vấn đề về trẻ em đxây dựng, quy định hoặc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện quyền trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm của bộ, ngành, địa phương.

2. Nghiên cứu, xác định các nhiệm vụ, giải pháp, kinh phí thực hiện, trong đó có các giải pháp ưu tiên, mang tính đột phá đxây dựng, hướng dẫn triển khai thực hiện các chỉ tiêu và phát triển mô hình thuộc phạm vi, trách nhiệm được giao thuộc Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em.

3. Phân công, phân cấp nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp thuộc phạm vi quản lý. Giao một đơn vị đầu mối đtheo dõi, phối hp việc triển khai các hoạt động của Chương trình và thông tin báo cáo gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Kế hoạch thực hiện Chương trình của bộ, ngành, cơ quan, đoàn thvà Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (thông qua Cục Trẻ em, địa chỉ: tầng 6, Khách sạn Công đoàn Quảng Bá, số 98 phố Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội; điện thoại: 024.37475625, email:[email protected]) trước ngày 07/5/2021 để tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hà

 

>> Xem thêm:  Quyền trẻ em là gì ? Các quyền cơ bản của trẻ em ?