BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 708/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng chứng từ lấy hàng hóa nhiều lần từ kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trả lời các công văn số 2660/HQĐN-NV ngày 22/12/2008 và 194/HQĐN-NV ngày 22/01/2009 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc lấy hàng hóanhiều lần từ kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày15/12/2005 của Chính phủ đã quy định cụ thể về bộ hồ sơ hải quan doanh nghiệpphải nộp hoặc xuất trình khi làm thủ tục hải quan, trong đó Hóa đơn thương mạivà Bản kê chi tiết (bản chính). Nhưng do hàng hóa gửi kho ngoại quan chỉ có mộtbộ chứng từ gốc khi nhập kho, khi nhập khẩu vào nội địa và xuất kho nhiều lầnkhông có Hóa đơn thương mại và Bản kê chi tiết (bản chính), theo hướng dẫn tạiđiểm 5.1.c khoản VII mục 2 Phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005của Bộ Tài chính, Tổng cục đồng ý cho phép sử dụng Phiếu theo dõi trừ lùi hàngxuất kho ngoại quan (theo mẫu Phiếu trừ lùi kèm công văn số 208/TCHQ-GSQL ngày22/01/1996 của Tổng cục Hải quan) cho mỗi lần nhập khẩu vào nội địa. Phiếu doChi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan lập và xác nhận trừ lùi kho mỗi lầnxuất kho. Phiếu này được giao cho doanh nghiệp để làm thủ tục xuất kho ngoạiquan và nhập khẩu vào nội địa.

Khi làm thủ tục nhập khẩu vào nội địa, doanh nghiệp phải nộpbộ hồ sơ theo quy định, riêng Hóa đơn thương mại và Bản kê chi tiết chỉ phảinộp bản sao từ bản chính có xác nhận của Chi cục Hải quan quản lý kho ngoạiquan và Phiếu theo dõi trừ lùi hàng xuất kho ngoại quan (bản sao) và xuất trìnhbản chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan đồng Nai biết thựchiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh