BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 708/TCHQ-PC
V/v Vướng mắc khi thực hiện PLXLVPHC và NĐ 138/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo của một số CụcHải quan tỉnh, thành phố nêu một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiệnPháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 138/2004/NĐ-CP ngày 17/6/2004.Để thống nhất cách hiểu và áp dụng quy định pháp luật điều chỉnh các vấn đềnày, trên cơ sở trao đổi ý kiến với Bộ Tư pháp, Tổng cục Hải quan hướng dẫn nhưsau:

1/ Đối với những trường hợp một người thực hiện một hành vivi phạm trên các tờ khai mở cùng một ngày, bị phát hiện lập biên bản cùng mộtlúc; qua kiểm tra sau thông quan phát hiện người khai hải quan có cùng hành vivi phạm tại một số tờ khai đăng ký tại các thời điểm khác nhau; trong quá trìnhthanh khoản hàng gia công, người có thẩm quyền phát hiện, lập biên bản cùng mộtlúc đối với cùng hành vi vi phạm trong nhiều hợp đồng gia công hoặc nhiều tờkhai hải quan:

Những trường hợp này chỉ ra quyết định xử phạt một lần đốivới một hành vi vi phạm; đồng thời áp dụng tình tiết tăng nặng “vi phạm nhiềulần trong cùng lĩnh vực” đối với vi phạm đó theo quy định tại khoản 2 Điều 9Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

2/ Trường hợp một người thực hiện cùng một lỗi vi phạm trênnhiều tờ khai, lô hàng (hợp đồng), bị phát hiện và lập biên bản ở những thờiđiểm khác nhau thì thực hiện việc ra quyết định xử phạt đối với từng hành vi viphạm đã được ghi nhận trong từng biên bản. Tuỳ tính chất, mức độ vi phạm có thểáp dụng tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần (trong cùng lĩnh vực) đối vớicá nhân, tổ chức vi phạm.

Việc ra quyết định xử phạt phải tuân thủ đúng quy định tạiĐiều 56 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và Điều 21 Nghị định 134/2003/NĐ-CPngày 14/11/2003.

3/ Trường hợp một người đã bị xử phạt về một lỗi vi phạm,nhưng sau đó tiếp tục thực hiện cùng lỗi vi phạm (cùng một hành vi vi phạm) ởlô hàng khác: đối với trường hợp này thì tiếp tục thực hiện việc xử phạt đốivới hành vi vi phạm mới xảy ra và áp dung tình tiết tăng nặng là tái phạm theoquy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003.

4/ Trường hợp nhập khẩu hàng theo loại hình kinh doanh, cóhành vi không khai (hoặc khai sai tên hàng) mà tang vật vi phạm thuộc loại cấmnhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện, nhưng không đủ điều kiện để nhập khẩuthì chỉ ra quyết định xử phạt đối với hành vi nhập khẩu hàng cấm hoặc nhập khẩuhàng có điều kiện nhưng không đủ điều kiện để nhập khẩu.

5/ Trong trường hợp doanh nghiệp đã bị xử phạt về hành vi viphạm thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản hợp đồng gia công, nhưng sau đó lại tiếptục vi phạm thời hạn làm thủ tục giải quyết số nguyên vật liệu dư của hợp đồngnày thì tiếp tục thực hiện việc xử phạt đối với hành vi vi phạm thời hạn làmthủ tục giải quyết số nguyên vật liệu dư với tình tiết tăng nặng là tái phạmtheo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003.

6/ Trường hợp một hành vi vi phạm được quy định chế tài xửphạt ở hai Nghị định về xử phạt vi phạm trong hai lĩnh vực khác nhau thì căn cứquy định tại khoản 3 Điều 80 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để ápdụng văn bản xử phạt.

8/ Về phí lưu kho, phí bảo quản tang vật, phương tiện viphạm hành chính bị tịch thu: chỉ phí lưu kho, phí bảo quản từ khi có quyết địnhtạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính hoặc quyết định tịch thu tangvật, phương tiện mới được trừ vào tiền bán tang vật, phuơng tiện vi phạm./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT(1), PC(1)

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An