ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 708/UBDT-VP135
V/v xác định địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Tiếp theo văn bản số 615/UBDT-VP135 ngày 22/6/2015 vềviệc phúc đáp văn bản số 601/UBND-VX ngày4/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang,Ủy ban Dân tộc xác định các thôn (ấp) đặcbiệt khó khăn cụ thể như sau:

Quyết định số 01/2008/QĐ- UBDT ngày 11/01/2008 của Bộ trưởng,Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danhsách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chươngtrình 135 giai đoạn II; trong đó phê duyệt: ấp 8, ấp 10 xã Vĩnh Viễn; ấp 6, ấp7, ấp 10, ấp 11 xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ; ấp Thị tứ, ấp 4B, ấp 4A xã TânHòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang vào diện đầu tư Chương trình 135.

Ngày 13/12/2007, Chính phủ có Nghị định số 182/2007/NĐ-CP và ngày 24/8/2009 có Nghị quyết số 37/NQ-CP điều chỉnh địa giớihành chính; theo đó:p 8, ấp 10 xã Vĩnh Viễn đượcđiều chỉnh sang xã Vĩnh Viễn A; ấp 6, ấp 7, ấp 10, ấp 11 xã Lương Tâm được điềuchỉnh sang xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ; ấp Thị tứ, ấp 4B, ấp 4A xã Tân Hòa đượcđiều chỉnh sang thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Việc điềuchỉnh này vẫn giữ nguyên trạng nên các ấp trên vẫn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Trong quá trình đó,do chưa có đề nghị điều chỉnh nên các ấp trên vẫn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II cho đếnngày 17/12/2013.

Ngày 18 tháng 12 năm 2013, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy banDân tộc ban hành Quyết định 582/QĐ-UBDTphê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi vào diện đầutư của Chương trình 135 và thay thế nội dung các Quyết định phê duyệt thôn đặcbiệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II và Dự án 2 thuộcChương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015.

Trên đây là ý kiến của Ủyban Dân tộc, đề nghị Ủy ban nhândân tỉnh Hậu Giang căn cứ, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang;
- Cổng TTĐT UBDT;
-
Lưu: VT, VP 135 (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Phước Hoan