VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 708/VPCP-KGVX V/v gửi Hồ sơ đề cử di sản “Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà” đề nghị UNESCO ghi danh Di sản thế giới

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 308/BVHTTDL-DSVH ngày 25 tháng 01 năm 2021, ý kiến Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia (Công văn số 03/BC-HĐDSVHQG ngày 22 tháng 01 năm 2021), về việc gửi Hồ sơ đề cử di sản “Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà” (tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng) tới Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp quốc (UNESCO) đề nghị ghi vào Danh mục Di sản thế giới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Giao Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành các thủ tục cần thiết gửi Hồ sơ đề cử di sản “Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà” tới Trung tâm Di sản thế giới UNESCO, bảo đảm thời gian theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ Ngoại giao;
- Cục DSVH (B
VHTTDL);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHQT, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX(3)
,đdt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp