B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7083/TCHQ-GSQL
V/v gia hạn thủ tục hải quan tại Khu chuyển tải tạm Cửa Hội - Bến Thủy

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Hi quan tnhHà Tĩnh

Trả lời công văn s 957/H QHT-NV ngày 18/6/2015 của Cục Hảiquan tỉnh Hà Tĩnh về việc nêu tạitrích yếu, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc gia hạn thời gian thực hiệnthủ tục hải quan tại khu chuyển tải tạm thời Ca Hội - Bến Thủy

Đồng ý đề xuất gia hạn thời gian thực hiện thủ tục hải quanđối với mặt hàng là cát nhim mặn,thu gom trong quá trình nạo vét tikhu chuyn tải tạm thời Ca Hội - BếnThủy đến hết ngày 31/12/2015như hướng dẫn tại công văn số 2176/TCHQ-GSQL ngày 16/3/2015.

Yêu cầu Cục Hải quan tnh Hà Tĩnh căn cứ vào Giy phép số 1909/BXD ngày 20/8/2014của Bộ Xây dựngvà Công vănsố 1367/BXD ngày 24/6/2015 vềviệc gia hạn thời gian Giấy phép 1909/BXD đ thực hiện việc kiểm tra, giám sát đm bảo đúng khối lượng còn lại (900.000 m3) và đúng thời hạn(đến hết ngày 31/12/2015) được phép khai thác.

2. Về dựthảo Quy trình về giám sát, quản lý hải quan đặc thù đối với hàng hóa xuất khu; phương tiện vn tải xuất cảnh, nhập cảnh tại Khu chuyển tải tạm tại Cửa Hội - Bến Thủy theo báo cáo tại công văn số 1058/HQHT-NV ngày09/7/2015.

Đoạn 2 Phần II - Quy định cụ th: yêu cầu ghi rõ việc công chức hải quan căn cứ vào chng thư giám định đ xác nhận khối lượng hàng hóa thực tế xuất khu trên Danh sách hàng hóa (mẫu s 30/DSHH-GSQL Phụ lục VcủaThông tư 38/2015/TT-BTC );

Đoạn 3 Phần II - Quy định cụ thể: đề nghị bổ sung từ “chủngloại sau từ “khối lượng”..

Tổng cục Hảiquan trả lời để Cục Hiquan tỉnh Hà Tĩnh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP Bình Minh Vàng Vina (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b);

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha