BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7084/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng NK cho Dự án ODA không hoàn lại

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Công ty TerraTherm, Inc.
(Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng)

Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố PO 30505R1 ngày 14/5/2014 của Công ty TerraTherm, Inc về việc xử lý thuếhàng hóa nhập khẩu dự án ODA không hoànlại. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản b Điểm 1 Điều 5 của Hiệp định về hợp tác Kinhtế và Kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chínhphủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ thì: Miễn các loại thuế nhập khẩu theo các luậthiện hành của Việt Nam đối với bất kỳ hàng tiếp tế, nguyên vật liệu, thiếtbị, hàng hóa, tài sản, dịch vụ hoặc tiền viện trợ được nhập khẩu vào hoặc xuất khẩu từ Việt Nam để thực hiện các chương trình,dự án hoặc hoạt động được Chính phủ HoaKỳ tài trợ theo Hiệp định này; không đánh thuế giá trị gia tăng vào bất kỳ hàngtiếp tế, nguyên vật liệu, thiết bị, hàng hóa, hoặc dịch vụ mua tại Việt Namtheo các chương trình, dự án hoặc hoạt động được Chínhphủ Hoa Kỳ tài trợ theo Hiệp định này...”;

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 181/2013/TT-BTC ngày3/12/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi đốivới các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ chính thức (ODA) và nguồn vốnvay ưu đãi của nhà tài trợ thì:

“Chủ dự án ODA viện trợ không hoàn lại, nhà thầu chínhthực hiện dự án ODA viện trợ không hoàn lại được miễn thuế NK theo quyđịnh tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu và các văn bản hướng dẫn, khôngphải nộp thuế TTĐB (nếu có), không chịu thuế GTGT đối với hàng hóa do Chủ dự án ODA, nhà thầu chính trực tiếpnhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu để thựchiện dự án ODA viện trợ không hoàn lại”.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TerraTherm, Inclà nhà thầu chính nhập khẩu hàng hóa thực hiện dự án Xử lý Môi trường Ô nhiễmDioxin tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng (dự án ODA do chính phủ Hoa kỳ tài trợ khônghoàn lại) thì:

1. Về thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt:

Hàng hóa nhập khẩu để phục vụ dự án không phải nộp thuế tiêu thụ đặcbiệt và không chịu thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu.

2. Về thuế nhập khẩu:

- Về việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư bằng nguồn vốnhỗ trợ phát triển chính thức ODA đã được quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu; khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số Điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và khoản 7 Điều100 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

- Công ty phải thực hiện đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễnthuế theo quy định tại Điều 101 Thông tư 128/2013/TT-BTC nêu trên và hồ sơ, thủtục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 102 Thông tư này.

3. Về vấn đề hoàn thuế đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại điểm 2công văn số 3619/TCHQ-TXNK ngày 7/4/2014.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TerraTherm, Inc biết và liên hệvới cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Phòng CST (Cục TXNK);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng