BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Giá tính thuế mặt hàng ắc quy nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Qua kiểm tra trên hệ thống GTT01 và thông tin khác, Tổng cục Hải quan thấy có tình trạng doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng ắc quy tại một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố được chấp nhận giá khai báo thấp, bất hợp lý, không thống nhất (đặc biệt là ắc quy hiệu Atlas và Rocket, xuất xứ Hàn Quốc).
Căn cứ Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010; Thông tư số 29/2014/TT /BTC ngày 26/02/2014; Quyết định 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính.
Để tăng cường công tác quản lý giá tính thuế, khắc phục tình trạng khai báo trị giá tính thuế không đúng giá thực tế phải thanh toán, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:
1. Tổ chức kiểm tra, rà soát các lô hàng nhập khẩu mặt hàng ắc quy các loại, đặc biệt lưu ý mặt hàng ắc quy hiệu Atlas và Rocket, xuất xứ Hàn Quốc tại địa phương để thu thập thông tin, xác định dấu hiệu nghi vấn, tham vấn và kiểm tra sau thông quan theo đúng quy định tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC và Thông tư số 29/2014/TT -BTC của Bộ Tài chính.
2. Tổ chức thu thập thông tin về mặt hàng ắc quy các loại từ các nguồn theo quy định tại Thông tư số 29/2014/TT/BTC ngày 26/02/2014 để phân tích, tổng hợp và đề xuất xây dựng mức giá tham chiếu theo mẫu quy định tại Thông tư và báo cáo về Tổng cục Hải quan trước ngày 18/6/2014.
Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG(3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái