BỘ TÀI CHÍNH
--------
V/v: Không phạt chậm nộp thuế do ngân sách nhà nước chưa bố trí kịp kinh phí để nộp thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2014

Kính gửi:
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Tổng cục Cảnh sát QLHC về trật tự, an toàn xã hội,
(40 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội);
- Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hồng Lam.
(Đường 2/3 xóm 11, xã Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thông báo tại công văn số 1486/VPCP-KTTH ngày 14/3/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế và không tính phạt chậm nộp đối với lô hàng nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng, chậm nộp thuế do ngân sách nhà nước chưa bố trí kịp kinh phí để nộp thuế, giao Bộ Tài chính kiểm tra xử lý cụ thể.
Theo đề nghị của Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an) tại công văn số 1373/C61 -C65, 1374/C61 -C63 ngày 15/4/2014 về việc xem xét miễn phạt chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 511 xe mô tô 2 bánh Honda Phantom 200cc nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh; Bộ Tài chính đề nghị:
1/ Không tính phạt chậm nộp thuế đối với 511 xe mô tô 2 bánh Honda Phantom 200cc, theo các tờ khai nhập khẩu số 5010/NK /KD/T03G, 5012/NK /KD/T03G ngày 06/4/2010, 6698/NK /KD/T03G, 6700/NK /KD/T03G ngày 06/5/2010, 1389/NK /KD/T03G và 1393/NK /KD/T03G ngày 26/01/2010 của Cục Chính trị Hậu cần cảnh sát quản lý hành chính, ủy thác cho Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hồng Lam nhập khẩu để phục vụ cho mục đích an ninh, đã nộp tiền thuế tiêu thụ đặc biệt vào ngân sách nhà nước, nhưng ngân sách nhà nước chậm cấp kinh phí để nộp thuế.
2/ Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không tính phạt chậm nộp đối với lô hàng nhập khẩu phục vụ quốc phòng, an ninh do Ngân sách nhà nước chưa bố trí kịp kinh phí để nộp thuế.
Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Đ/c Tổng cục trưởng TCHQ (để chỉ đạo t/b);
- Vụ I (để p/h);
- Vụ Ngân sách nhà nước (để p/h);
- Kho Bạc nhà nước (để p/h);
- Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TCHQ(52).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn