BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7086/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại “Hộp mực cho máy in ảnh Canon KP 108IN”

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH CanonMarketing Việt Nam.

Trả lời công văn số 06/11/2013/8CANON/VN và văn bảnngày 11/03/2015 của Công ty về đề nghị xem xét lại việc phân tích phân loại mặthàng có tên khai báo “Hộp mực cho máy in ảnh Canon KP 108IN” nhập khẩu tại Chicục Hải quan Đầu tư gia công Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 củaBộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưuđãi, ban hành kèm theo thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tàichính;

Trên cơ sở phân tích mẫu thì mặt hàng do Công ty nhậpkhẩu là bộ sản phẩm đã bao gói sẵn để bán lẻ gồm hộp ruy băng được làm từplastic đã được phủ mực để in và giấy in ảnh đã được phủ plastic 2 mặt trong đóhộp ruy băng mang lại đặc trưng chính cho bộ sản phẩm, theo đó mặt hàng đượcphân loại vào nhóm 96.12, có mã số 9612.10.90

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK, Cục KTSTQ;
- Trung tâm PTPL và các CN;
- Cục HQ TP Hải Phòng;
- Lưu: VT, PTPL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái