BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 708TCT/DNK
V/v: thuế đối với thu nhập từ tiền thưởng khuyến mại

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2005

Kínhgửi: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1366/CT-TTHTngày 04/02/2005 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc thuế thu nhập không thườngxuyên, Tổng cục Thuế có ý kiến trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm 2 Công vănsố 5778 TC/TCT ngày 03/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc lập chứng từđối với các khoản hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị, chi thưởng khuyến mại, thì:Đối với khoản tiền thưởng bằng tiền đơn vị chi trả phải căn cứ vào hợp đồngkhuyến mại cho khách hàng được ký kết giữa 2 bên, quy chế kinh doanh của doanhnghiệp về chính sách khuyến mại và lập chứng từ chi tiền ghi rõ là khoản chithưởng khuyến mại, chứng từ chi phải có đầy đủ chữ ký của các bên, chứng từ chinày là căn cứ để bên chi hạch toán vào chi phí. Đơn vị nhận được tiền phải hạchtoán khoản tiền nhận được vào thu nhập khác để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nếu đơn vị nhận tiền thưởng khuyếnmại này là các trang trại chăn nuôi, các hộ kinh doanh nộp thuế theo kê khaithì khoản tiền thưởng này được hạch toán và tính vào thu nhập khác để tính thuếTNDN. Đối với các hộ kinh doanh cá thể, buôn bán nhỏ, lẻ, không có hóa đơn, nộpthuế khoán thì không phải kê khai, nộp thuế đối với khoản tiền thưởng nhận đượcnhưng khi xác định doanh thu khoán, ổn định cơ quan Thuế phải xem xét cụ thể,nếu khoản thu nhập này phát sinh thường xuyên và lớn thì xác định là khoản thunhập làm căn cứ ấn định thu nhập.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục ThuếTp Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), DNK(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến