CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 709/CP-QHQT
V/v Danh mục ODA Phần Lan dự án trang thiết bị bệnh viện Dung Quất

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Ngoại Giao
- Bộ Tài chính
- Bộ Y tế
- Ban quản lý Khu công nghiệp Dung Quất.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2789 BKH/KTĐN ngày 12 tháng 5 năm 2003), về việc phê duyệt dự án danh mục ODA Phần Lan dự án trang thiết bị bệnh viện Dung Quất, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt danh mục sử dụng tín dụng ưu đãi Phần Lan cho dự án trang thiết bị bệnh viện Dung Quất cho 100 giường bệnh.

- Ban quản lý Khu công nghiệp Dung Quất xây dựng báo cáo khả thi dự án, tiến hành các thủ tục phê duyệt theo quy định hiện hành và lưu ý những ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi công hàm với Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam về việc thực hiện dự án nêu trên./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ
THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm