TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 709/CT-TTHT
V/v: Thuế nhà thầu

TP.HCM, ngày 07 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Dentsu Alpha
Đ/chỉ: Lầu 19 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0303841026

Trả lời văn bản ngày 13/01/2012 của Công ty về thuế nhà thầu,Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BộTài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);

- Căn cứ Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của BộTài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhânnước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt làthuế nhà thầu),

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài - Liênđoàn bóng đá quốc tế (FIFA) để được độc quyền về khu vực, cáp, truyền hình vệtinh và phát sóng trên truyền hình tất cả các trận đấu, nghi lễ của FIFA WorldCup và những sự kiện FIFA khác trên lãnh thổ Việt Nam, cũng như được quyền cấpgiấy phép bổ sung những quyền lợi này cho những đơn vị phát thanh truyền hìnhtại Việt Nam thì khi thanh toán phí bản quyền cho nhà thầu nước ngoài, Công tycó trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài theoquy định tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC cụ thể như sau:

- Về thuế GTGT: Chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quyđịnh của Luật sở hữu trí tuệ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

- Về thuế TNDN: Thuế TNDN = Doanh thu chịu thuế TNDN x Tỷ lệ(%) thuế TNDN (thu nhập bản quyền sở hữu trí tuệ áp dụng tỷ lệ % thuế TNDN trêndoanh thu là 10%).

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết.

Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng KT2
- Phòng PC
- Lưu: VT, TTHT
124-3118/2012-ttq

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga