BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 709/TCT-KK
V/v hoàn thuế hoạt động khai thác vàng

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Cao Bằng.

Trảlời công văn số 753/CT-KK &KTT ngày 30/12/2012 và công văn số 481/CT-KK &KTT ngày 20/8/2012 của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng về việc hoàn thuế đốivới hoạt động khai thác điểm vàng Bản Un-Pác Háo xã Tam Kim huyện Nguyên Bình tỉnhCao Bằng, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Căncứ khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của LuậtKhoáng sản số 46/2005/QH11 ;

Căncứ khoản 1 Điều 36 Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sảnvà Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

Căncứ khoản 2 (c) Điều 28, Điều 37, khoản 1, khoản 3 Điều 52 Thôngtư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Luật Quản lý thuế; thì:

-Về việc hoàn thuế hoạt động khai thác vàng của Công ty cổ phần chuyển giao côngnghệ quốc tế ASEAN, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã ban hànhcông văn số 1702/TCT-KK ngày 21/5/2012 gửi Cục Thuế tỉnh Cao Bằng.

-Đề nghị Cục Thuế tỉnh Cao Bằng tiếp tục đề xuất UBND tỉnh Cao Bằng và cơ quanchức năng làm rõ việc trách nhiệm của việc không bàn giao mặt bằng khai tháckhoáng sản cho Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ quốc tế ASEAN là thuộctrách nhiệm của UBND tỉnh Cao Bằng hay thuộc trách nhiệm của Công ty cổ phầnchuyển giao công nghệ quốc tế ASEAN theo điểm 2 Công văn số1702/TCT-KK ngày 21/5/2012 của Tổng cục Thuế .

-Trường hợp thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Cao Bằng: đề nghị Cục Thuế tỉnh CaoBằng tham mưu UBND tỉnh Cao Bằng trong việc xem xét giải quyết đề nghị hoàn lạitrả tiền thuế khoán đã nộp của Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ quốc tếASEAN theo điểm 2 (a) công văn số 1702/TCT-KK ngày 21/5/2012 củaTổng cục Thuế.

-Trường hợp Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ quốc tế ASEAN không còn nợ tiềnthuế, tiền phạt (có xác nhận việc thực hiên nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế quảnlý trực tiếp là Cục Thuế thành phố Hà Nội) thì Công ty cổ phần chuyển giao côngnghệ quốc tế ASEAN được nộp hồ sơ hoàn thuế (theo hướng dẫn tại điểm2 a công văn số 1702/TCT-KK ngày 21/5/2012 của Tổng cục Thuế) tại Cục Thuếtỉnh Cao Bằng, Cục Thuế tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết hồsơ hoàn thuế của Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ quốc tế ASEAN theo trìnhtự, thủ tục quy định.

-Nguồn tiền để hoàn thuế cho Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ quốc tế ASEANđược lấy từ ngân sách địa phương để hoàn trả tương ứng với tỷ lệ điều tiết sốthu trên địa bàn.

-Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Cao Bằng được biết./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng BTC Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để B/C);
- Các Vụ: PC; CST – BTC;
- Vụ PC; CS- TCT;
- Lưu VT; KK(02)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường