VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 709/VPCP-KTTH
V/v Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội KKT ca khẩu Móng Cái, tnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Ủy bannhân dân tỉnh Quảng Ninh tại Tờ trình số 7068/TTr- UBNDngày 10 tháng 12 năm 2014, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn s 91/BKHĐT-KTDV ngày 09 tháng 01 năm2015 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinhtế cửa khẩu Móng Cái, tnhQuảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quy hoạch), Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư tại Công văn số 91/BKHĐT-KTDV nêu trên để hoàn thiện hồ sơ thẩm địnhQuy hoạch theo quy định hiện hành, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định,hoàn thiện Quy hoạch và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thựchiện./.

(Xin gửi kèm theo Công văn số 91/BKHĐT-KTDV ngày 09 tháng 01năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, KTN, TKBT, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp