BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7092/BKHĐT-QLKKT
V/v thủ tục chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Côngty TNHH CMS Vina
(Lô 10A, KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội)

Phúc đáp văn bản số 09- 2014/CMS ngày 02/10/2014của Công ty TNHH CMS Vina đề nghị hướng dẫn thủ tục chuyển đổi thành doanhnghiệp chế xuất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 6, Điều 2 Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chếxuất và khu kinh tế và khoản 9, Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ, doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thànhlập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp xuất khẩu toàn bộ sảnphẩm hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Khu chế xuất hoặc doanh nghiệpchế xuất được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào, có cổngvà cửa ra, vào, bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơquan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan.

Do vậy, căn cứ các quy định nêu trên, doanhnghiệp được phép chuyển đổi hoạt động theo loại hình doanh nghiệp chế xuất vàlập hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư nộp cho Ban quản lý các khu côngnghiệp và chế xuất Hà Nội để được xem xét và giải quyết theo quy định của phápluật về đầu tư.

2. Sau khi được phép chuyển đổi sang hoạt độngtheo loại hình doanh nghiệp chế xuất, Công ty TNHH CMS Vina phải tuân thủ cácquy định hiện hành về hoạt động của doanh nghiệp chế xuất, thực hiện các thủtục hải quan, thuế liên quan theo quy định của pháp luật về hải quan, thuếxuất, nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.

Công ty chỉ được hoạt động theo loại hình doanhnghiệp chế xuất kể từ thời điểm Công ty được Ban quản lý các khu công nghiệp vàchế xuất Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh chấp thuận cho Công tychuyển đổi hoạt động theo loại hình doanh nghiệp chế xuất.

3. Khoản 9, Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày12/11/2013 của Chính phủ quy định doanh nghiệp chế xuất được cấp Giấy phép kinhdoanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến muabán hàng hóa tại Việt Nam phải thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệpchế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này.

Theo quy định nêu trên doanh nghiệp chế xuấtphải thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất đểthực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đang giao Bộ Tàichính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công Thương hướng dẫnthực hiện quy định nêu trên, kể cả vị trí đặt chi nhánh. Sau khi có hướng dẫn,đề nghị Quý Công ty thực hiện theo quy định chung.

4. Hiện nay, pháp luật hiện hành chưa có quyđịnh chi nhánh doanh nghiệp hoạt động theo quy chế doanh nghiệp chế xuất do đóđề nghị Quý Công ty thực hiện theo các quy định tại khoản 6, Điều 2 Nghị định29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ và khoản 9, Điều 1 Nghị định164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầutư để Quý Công ty biết và thực hiện.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CÁC KHU KINH TẾ
Trần Duy Đông