B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7092/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung tỷ giá tính chéo đồng Zloty của Ba Lan (PLN)

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang cung cấp cho Tổngcục Hải quan Thông báo tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam với các loại ngoại tệđể sử dụng cho việc khai báo, tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.Tuy nhiên, hiện nay do quan hệ thương mại của doanh nghiệp ngày càng mở rộng,việc sử dụng đồng tiền trongthanh toán quốc tế cũng có sự thay đổi. Tổng cục Hải quan đã nhận được ý kiến của doanh nghiệp đ nghị b sung danh sách tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam với một sốngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp. Cụ thể là tỷ giá của đồng tin Zloty (PLN) của Ba Lan.

Đ tạo thuận lợicho doanh nghiệp cũng như cơ quan hải quan trong việc kê khai, tính thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thúc đẩy quan hệ thương mại ngày càng phát triển,Tổng cục Hải quan kính đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bổ sung tỷ giá của đồngtiền Zloty Ba Lan (PLN) trong Thông báo tỷ giá tính chéo giữa đồng Việt Nam vớimột số ngoại tệ hiện nay đang thực hiện.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT & TK HQ (để phi hợp);
- Cục Hải quan tnh Bà Rịa - Vũng Tàu (thay trả lời công văn số 2136/HQBRVT-TTDL ngày 28/7/2015);
-
Lưu: VT, TXNK - Chi (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái