BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7095/TCHQ-GSQL
V/v Phân loại xe nâng tay có cơ cấu nâng bằng thuỷ lực

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: CụcHải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1805/HQTP-NVngày 02/7/2007 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc vướng mắc trongáp mã mặt hàng xe nâng tay có cơ cấu nâng bằng thuỷ lực thuộc Tờ khai hải quansố 8774/NKD /KV1-CL ngày 19/3/2007 của Công ty TNHH SX&TM Lực Xương. Sau khibáo cáo Bộ, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ViệtNam ban hành kèm theo quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13/06/2003; Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTCngày 28/07/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày29/08/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện phân loại hàng hoá; thamkhảo chú giải chi tiết HS thì mặt hàng xe nâng tay có cơ cấu nâng bằng thuỷ lực(xem hình ảnh kèm theo) thuộc nhóm 8427, mã số 8427.90.00.00.

Hình ảnh xe nâng tay có cơ cấu nâng bằng thuỷ lực(Tham khảo)

2. Việc truy hoàn thuế do phân loại theo nhóm 8716thực hiện theo quy định hiện hành tại điểm 11, mục I, phần E, Thông tư 113/2005/TT-BTCngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu thuế nhậpkhẩu hoặc tại điểm 11, mục I, phần E, Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 06năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu,quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, tuỳ thuộc vào thời điểmđăng ký tờ khai hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh,thành phố biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo