BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7096/BCT-XNK
V/v thông báo việc một số công ty trực thuộc Vinafood1 được xuất khẩu gạo qua biên giới

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu.

Tại Thông báo số 239/TB-VPCP ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướngChính phủ Hoàng Trung Hải đã kết luận:

"Đồng ýmột số công ty trực thuộc Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Tổng công ty Lươngthực miền Nam được sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩugạo của Tổng công ty để xuất khẩu gạo qua biên giới theo các nguyên tắc, điềukiện Bộ Công Thương đề xuất tại Công vănsố 364/BCT-XNK ngày 03 tháng 6 năm 2014. Thời hạn thực hiện đến hết năm 2014.

Giao Bộ CôngThương hướng dẫn VFA, Ủy ban nhân dân cáctỉnh biên giới liên quan và doanh nghiệp triển khai thực hiện, bảo đảm xuất khẩu gạo có hiệu quả và được kiểm tra, giám sát theo đúng quy định

Để triển khai thựchiện chỉ đạo nêu trên của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Bộ CôngThương đã có công văn hướng dẫn gửi Tổng công ty Lương thực miền Bắc và các cơquan liên quan (Xin sao gửi kèm theo).

Bộ Công Thương xinthông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnhđược biết và phối hợp quản lý hoạt động của thương nhân theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, NN&PTNT;
- Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng (để b/c);
- Sở Công Thương các tỉnh: Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Điện Biên và Lai Châu;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh