BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7096/BGDĐT-TĐKT
Vv hướng dẫn tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến và Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành giáo dục năm 2015

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các sở giáo dục và đào tạo.

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-HĐTĐKT ngày 03/6/2014 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai kế hoạch Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến cấp cơ sở và Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua ngành giáo dục như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước từ năm 2010 đến nay, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ để đẩy mạnh phong trào thi đua và đổi mới công tác đánh giá khen thưởng trong thời gian tới.

2. Biểu dương những kết quả đã đạt được qua các phong trào thi đua yêu nước và ghi nhận những thành tích đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo của các tập thể, cá nhân anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến trong toàn ngành giáo dục 5 năm (2010-2015). Qua đó khơi dậy và tạo động lực của toàn ngành trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW của của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

3. Thông qua Hội nghị Điển hình tiên tiến ở các cơ sở giáo dục và Đại hội Thi đua yêu nước ngành giáo dục, rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức các phong trào thi đua và công tác xét khen thưởng; kinh nghiệm xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua và đổi mới công tác khen thưởng trong ngành giáo dục, để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển sự nghiệp giáo dục.

4. Tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị Điển hình tiên tiến đảm bảo trang trọng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm.

II. Kế hoạch triển khai và các bước thực hiện Hội nghị Điển hình tiên tiến cấp cơ sở

1. Về những nội dung tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ nay đến Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX:

>> Xem thêm:  Sử dụng đất ổn định từ năm 1990 đến nay nhưng không có GCNQSĐ có được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi không?

a) Tổng kết phong trào thi đua “Hai tốt” và các phong trào thi đua, cuộc vận động trong 5 năm qua; nêu bật những thành tựu đã đạt được qua phong trào thi đua trong các đơn vị và trong toàn ngành;

b) Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Hai tốt” và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành giáo dục;

c) Tôn vinh, biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh, sinh viên; bồi dưỡng và nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến;

d) Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị của số 34-CT/TW của Bộ Chính trị; quán triệt và thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng, những nội dung mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng;

e) Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và người đứng đầu các đơn vị giáo dục; phát huy vai trò của Công đoàn Giáo dục đối với công tác thi đua, khen thưởng; bảo đảm để công tác thi đua, khen thưởng có sự tham gia của toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong toàn ngành.

2. Về hình thức, thời gian tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến

Hình thức: Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng; các đơn vị trực thuộc Bộ; các sở giáo dục và đào tạo tổ chức “Hội nghị điển hình tiên tiến” hoặc “Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt”.

Thành phần: Các điển hình tiên tiến xuất sắc, trong đó số lượng đại biểu là giáo viên, giảng viên, công chức, người lao động giỏi, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; gương người tốt, việc tốt chiếm 70%, đại biểu khách mời và lãnh đạo các cấp có liên quan chiếm 30%.

Thời gian tổ chức: ½ ngày;

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/4/2015.

>> Xem thêm:  Cấp xã phường có quyền thu hồi đất xây chợ dân sinh không ? Xử lý khi thu hồi đất sai thẩm quyền ?

3. Đơn vị làm điểm

a) Các đơn vị tổ chức Hội nghị điểm:

• Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên;

• Trường Dự bị Đại học Việt Trì;

• Trường Đại học Mỏ địa chất;

• Trường Đại học Giao thông vận tải;

• Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế;

• Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng;

• Trường Đại học Vinh;

• Trường Đại học Quy Nhơn;

>> Xem thêm:  Thu hồi đất là gì ? Quy định pháp luật về thu hồi đất ? Bồi thường thiệt hại do thu hồi đất

• Trường Đại học Đồng Tháp;

• Trường Đại học Cần Thơ;

• Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM;

• Trường Đại học Kinh tế TP. HCM;

b) Thời gian: Trước 30/3/2015

Đối với các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND cấp tỉnh và các Bộ, ngành thực hiện theo chỉ đạo của UBND cấp tỉnh và các Bộ, ngành, báo cáo thời gian, kế hoạch tổ chức Hội nghị về Bộ Giáo dục và Đào tạo để phối hợp chỉ đạo.

4. Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng

a) Văn bản báo cáo gồm:

- Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị trong 5 năm (2010-2015) và phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn 2015-2020;

- Danh sách và trích ngang thành tích của tập thể, cá nhân đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc của đơn vị trong 5 năm qua (2010-2015);

>> Xem thêm:  Tư vấn chính sách hỗ trợ việc làm khi bị nhà nước thu hồi đất ? Trường hợp nào thì bị thu hồi đất ?

- Mỗi cơ sở giáo dục đại học, đơn vị trực thuộc Bộ giới thiệu 1 tập thể, 1 cá nhân; mỗi sở giáo dục và đào tạo giới thiệu 1 tập thể, 2 cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong số các điển hình tiên tiến của đơn vị trong 5 năm qua; ưu tiên giới thiệu giáo viên, giảng viên, nhất là những giáo viên công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (kèm theo bản trích ngang thành tích và 01 ảnh 4x6).

b) Thời hạn nộp báo cáo và danh sách:

- Danh sách trích ngang thành tích của Anh hùng lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và Danh sách giới thiệu điển hình tiên tiến (theo mẫu đính kèm) trước ngày 15/12/2014;

- Báo cáo tổng kết trước ngày 20/4/2015.

Báo cáo và Danh sách gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Thi đua – Khen thưởng), 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội (và qua địa chỉ email: [email protected]).

III. Đại hội Thi đua yêu nước ngành giáo dục năm 2015

1. Thành phần tham dự Đại hội

Các cá nhân và đại diện các tập thể đã được Nhà nước phong tặng hoặc đang được đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu AHLĐ, CSTĐ toàn quốc thuộc ngành giáo dục, trong 5 năm qua (khoảng 120 đại biểu).

Các cá nhân tiêu biểu cho các thế hệ AHLĐ, CSTĐ, NGND, NGƯT; Những tấm gương người tốt, việc tốt; đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc thuộc ngành giáo dục (khoảng 250 đại biểu).

Đại biểu của các cơ sở giáo dục đại học, đơn vị trực thuộc Bộ, các sở giáo dục và đào tạo, Công đoàn giáo dục tỉnh, thành phố, các bộ ngành có cơ sở giáo dục (khoảng 200 đại biểu).

>> Xem thêm:  Khi bị Nhà nước thu hồi đất sẽ được hưởng những quyền lợi gì ? Quy định thẩm quyền thu hồi đất ?

Đại diện Công đoàn giáo dục Việt Nam, Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo (khoảng 35 đại biểu).

Khách mời, báo chí, truyền hình (khoảng 45 đại biểu)

Tổng số đại biểu dự kiến khoảng 650 đại biểu.

2. Thời gian tổ chức Đại hội

Đại hội Thi đua yêu nước ngành giáo dục năm 2015 được tổ chức vào quý II /2015 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau).

3. Chương trình Đại hội

Khai mạc Đại hội, Báo cáo tổng kết, đánh giá, biểu dương phong trào thi đua của ngành giáo dục trong 5 năm qua (2010-2015).

Báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong số các điển hình tiên tiến của toàn ngành (AHLĐ, CSTĐ toàn quốc, NGND, NGƯT, gương người tốt, việc tốt).

Tham luận của các đại biểu Công đoàn Giáo dục Việt Nam, các Bộ, ngành có cơ sở giáo dục và các địa phương.

Tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong 5 năm qua; các tập thể, cá nhân điển hình, xuất sắc; tổ chức giao lưu (thông qua các cơ quan truyền thông) với các điển hình tiên tiến.

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật đất đai về việc tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ? Điều kiện thu hồi đất

Cử Đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Tổng kết, phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành giáo dục từ năm 2015-2020 và bế mạc Đại Hội.

4. Công tác chuẩn bị cho Đại hội

a) Thành lập Ban tổ chức Đại hội và phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban;

b) Lựa chọn gương điển hình tiên tiến:

- Để tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành giáo dục năm 2015, Bộ sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, khảo sát, đôn đốc việc tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến cấp cơ sở ở một số đơn vị, đồng thời cũng để phát hiện điển hình tiên tiến trong ngành giáo dục tại một số địa phương, trường học và đơn vị trực thuộc Bộ. Thời gian dự kiến từ tháng 12/2014 đến tháng 3/2015;

- Xét chọn và hiệp y trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng danh hiệu CSTĐ toàn quốc, xét chọn và hiệp y trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu AHLĐ cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong ngành giáo dục.

5. Công tác tuyên truyền

Phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền ở Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền các Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội Thi đua yêu nước, biểu dương ghi nhận những thành quả của phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành giáo dục. Báo Giáo dục và Thời đại mở rộng nhiều hình thức tuyên truyền biểu dương các tập thể, cá nhân Anh hùng lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, gương điển hình tiên tiến của ngành, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX,

IV. Tổ chức thực hiện

>> Xem thêm:  Quy trình thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật ? Cách tính mức giá bồi thường đất bị thu hồi ?

Căn cứ Hướng dẫn này, các trường, đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành giáo dục năm 2015.

Các sở giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND tỉnh và các Bộ, ngành căn cứ Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch tổ chức Đại hội của UBND cấp tỉnh, các Bộ, ngành để thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban TĐKT TW (để b/c);
- UBND các tỉnh; các Bộ, ngành có cơ sở giáo dục (để phối hợp);
- Các thành viên Hội đồng TĐKT ngành;
- Lưu: VT, TĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

MẪU

Đơn vị…………………………
--------

DANH SÁCH

Trích ngang thành tích các tập thể và cá nhân đạt danh hiệu

Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc giai đoạn 2010-2015

I. Anh hùng Lao động:

>> Xem thêm:  Hướng dẫn áp dụng Luật Đất đai về điều kiện thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng, trung tâm thương mại ?

TT

Tên tập thể/cá nhân (chức vụ, đơn vị công tác)

Tóm tắt thành tích

1.

- Số Quyết định: /QĐ-CTN ngày

- Tóm tắt hành động anh hùng:

2.

II. Chiến sĩ thi đua toàn quốc:

TT

Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác

Tóm tắt thành tích

1.

- Số Quyết định: /QĐ-TTg ngày

- Tóm tắt thành tích nổi bật:

2.

Danh sách trên có … tập thể và … cá nhân.

MẪU

Đơn vị…………………………
--------

DANH SÁCH

Giới thiệu tập thể và cá nhân điển hình giai đoạn 2010-2015 và trích ngang thành tích

TT

Tên tập thể/cá nhân (chức vụ, đơn vị công tác)

Tóm tắt thành tích

1.

Khoa/ Phòng/Bộ môn/ Trường (mầm non, phổ thông)

Thành tích đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu khoa học/ Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ/ Chất lượng giảng dạy ……

(có số liệu cụ thể, so sánh với tỷ lệ quy định chung và tỷ lệ mặt bằng của toàn đơn vị hoặc toàn ngành…)

2.

Bà Nguyễn Thị A, Giáo viên/ Giảng viên, Trường…

- Thành tựu trong giảng dạy/ Nghiên cứu khoa học, bài báo khóa học, sáng kiến….

- Đối với giáo viên ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn: Nêu rõ thành tích khắc phục khó khăn, thách thức, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ….

Danh sách trên có … tập thể và … cá nhân.

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất ? Hướng dẫn chính sách đền bù khi bị thu hồi đất đai ?

>> Xem thêm:  Đối tượng nào được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ?