BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7099/TCHQ-TXNK
V/v hóa chất NK để NCKH

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

Bệnh viện nhi Trung ương
(18/879 La Thành, Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 579/BVNTW ngày 04/11/2010 của Bệnh viện nhi Trung ương về việc miễn thuếnhập khẩu đối với hóa chất (NGAL TEST) có trọng lượng khoảng 15kg do hãng BioportoDiagnostics (Đan Mạch) gửi cho Bệnh viện nhi Trung ương để thực hiện đề tài“Đánh giá giá trị của Genlatinase Asociated Lipocalin bạch cầu đa nhân trungtính trong nước tiểu để chẩn đoán sớm tổn thương thận cấp ở bệnh nhi nặng tạikhoa Hồi sức Cấp cứu”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2, Điều 104,Điều 107 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì: hàng hóa nhậpkhẩu là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho nghiên cứu khoa học theo danhmục cụ thể do Bộ quản lý chuyên ngành duyệt thuộc đối tượng xét miễn thuế nhậpkhẩu, thẩm quyền xét miễn thuế là Tổng cục Hải quan.

Hồ sơ xét miễn thuế thực hiện theoquy định tại Điều 105 Thông tư số 79/2009/TT-BTC nêu trên, bao gồm:

- Hồ sơ hải quan theo quy định tạiĐiều 11, Thông tư số 79/2009/TT-BTC

- Công văn yêu cầu miễn thuế của tổchức, cá nhân sử dụng hàng hóa nhập khẩu; trong đó nêu rõ loại hàng hóa, trịgiá, số tiền thuế, số tờ khai hải quan, cam kết kê khai chính xác, cung cấp đủhồ sơ hải quan và sử dụng đúng mục đích miễn thuế.

- Hợp đồng ủy thác nhập khẩu (đốivới trường hợp ủy thác nhập khẩu) hoặc giấy báo trúng thầu kèm theo hợp đồngcung cấp hàng hóa (đối với trường hợp nhập khẩu thông qua đấu thầu), trong đónêu rõ giá thanh toán không bao gồm thuế nhập khẩu.

- Quyết định phê duyệt đề tài nghiêncứu khoa học và Danh mục hàng hóa cần nhập khẩu để thực hiện đề tài do Bộ quảnlý chuyên ngành cấp đối với hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụcho nghiên cứu khoa học.

- Tài liệu khác có liên quan đếnviệc xác định số tiền thuế được xét miễn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Bệnhviện nhi Trung ương được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường