BỘ XÂY DỰNG
---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 71/BXD-KTXD
V/v cách tính chi phí vận chuyển vật liệu trên cơ sở áp dụng định mức vận chuyển

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Tổng Công ty phát triển hạ tầng vàđầu tư tài chính Việt Nam

Trả lời công văn số110426. 02/TCT-QLG ngày 26/4/2011 của Tổng Công ty phát triển hạ tầng và đầu tưtài chính Việt Nam về cách tính chi phí vận chuyển vật liệu trên cơ sở áp dụngcác định mức vận chuyển, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với dự án đường ô tô cao tốcHà Nội - Hải Phòng thì chi phí vận chuyển vật liệu có thể xác định trên cơ sởphương án vận chuyển vật liệu của dự án. Phương án vận chuyển vật liệu được lậptrên cơ sở số lượng, chủng loại vật liệu cần vận chuyển, loại phương tiện, cựly vận chuyển, loại đường, giá phương tiện vận chuyển và các chi phí có liênquan.

2. Tại thời điểm trước khi Thông tưsố 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ xây dựng có hiệu lực vẫn có thể thamkhảo định mức dự toán xây dựng công trình công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 để tính chi phí vận chuyển cho các loại vật liệunhư: đất, đá, cát xây dựng.

3. Việc sử dụng định mức số1776/BXD-VP để tính chi phí vận chuyển cho các loại vật liệu trên không phântheo cấp đường mà được chia thành 3 cự ly chính:

- Vận chuyển trong phạm vi ≤ 1 km

- Vận chuyển tiếp trong phạm vi ≤ 7km

- Vận chuyển tiếp phạm vi > 7 km.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt nam căn cứ hướng dẫntrên trong quá trình vận dụng phương pháp xác định chi phí vận chuyển nguyênvật liệu sao cho dự án có hiệu quả.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh