BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/BXD-QLN
V/v: trả lời công văn số 9090/SXD-B61 ngày 18/11/2013 của Sở Xây dựng Hà Nội

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 9090/SXD-B61 ngày18/11/2013 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn việc hỗ trợ vềnhà ở đối với người mới được công nhận là người có công với cách mạng theo Nghịđịnh số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xâydựng trả lời như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ thì người được cơ quan có thẩm quyền côngnhận là người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 hoặc là người hoạt độngcách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được hưởnghỗ trợ cải thiện nhà ở. Vì vậy, đối với các trường hợp mới được công nhận làngười hoạt động cách mạng theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì cũngđược hưởng hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định tại Quyết định số20/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đối chiếu với cáctrường hợp cụ thể, báo cáo UBND thành phố để thực hiện việc hỗ trợ cải thiệnnhà ở cho người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà