CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 71/CP-VX

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2006

ĐÍNH CHÍNH

NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2006/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦVỀ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

Do sơ suất trong khâu đánh máy văn bản, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ xin đính chính sai sót trong Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa như sau:

Tại trang 6, Khoản 3, Điều 11 của Bản Điều lệ được viết là:

"3. Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là cấp tỉnh) quyết định thành lập,… đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh làm Phó Trưởng ban…".

Nay xin sửa lại là: "3. Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi tắt là cấp huyện) quyết định thành lập,… đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện làm Phó Trưởng ban…"./.

TM. CHÍNH PHỦ
TUQ. THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
Đoàn Mạnh Giao