TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Trả lời công văn số 25/HQĐNa-GSQLđề ngày 06/01/2014 của Cục Hải quan Đồng Nai nêu vướng mắc liên quan đến 10 C/Omẫu D do Malaysia phát hành, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến nhưsau:

Đối với các C/O dẫn trên, Tổng cụcHải quan sẽ tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Malaysiavà thông báo khi có kết quả.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn