THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 71/TTg-KTN
V/v giao đất sử dụng vào mục đích quốc phòng tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng tại công văn số 19/BQP-TM ngày02 tháng 01 năm 2009 về việc giao đất sử dụng vào mục đích quốc phòng tại thànhphố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạchsử dụng đất vào mục đích quốc phòng đến năm 2010, trình Chính phủ xét duyệttrong quý I năm 2009 như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1869/TTg-KTN ngày 4 tháng 11 năm 2008.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện việc thu hồi,giao đất tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết để sử dụng vào mục đích quốcphòng theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1631/CP-NNngày 29 tháng 10 năm 2004; thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi,giao đất, bồi thường về đất và giá trị tài sản trên đất theo đúng các quy địnhhiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: NC, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải