BỘ TƯ PHÁP
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 71/VP-TH
V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2009

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Văn phòngđã xây dựng Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch thực hiện Chươngtrình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2009 (gọi tắt là Dự thảo Kếhoạch).

Văn phòng trân trọng đề nghị các đồng chí nghiên cứu, góp ýdự thảo Dự thảo Kế hoạch, gửi ý kiến góp ý về Văn phòng trước 17h00 ngày 20/02/2009(bằng văn bản hoặc file điện tử vào hộp thư: tonghopvpb@moj.gov.vn) để tiếpthu, hoàn thiện, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Toàn văn Dự thảo Kế hoạch được đăng tải trên Cổng thông tinđiện tử của Bộ (Trang Thông tin điều hành, Mục Văn bản các đơn vị cần lấy ýkiến); các đồng chí vui lòng truy cập và tải xuống theo địa chỉ nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 Nơi nhận:
- Như trên (để góp ý);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các Phó Chánh Văn phòng (để biết);
- Lưu: VT, TH.

CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Hồng Sơn