VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 71/VPCP-QHQT
V/v Công an tỉnh Ninh Bình và Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an nhận viện trợ

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xétđề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 15703/BTC-TCĐN ngày 24 tháng 12 năm 2008)về việc tiếp nhận viện trợ 03 xe chữa cháy, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ýkiến như sau:

1.Đồng ý Trường Đại học Phòng cháy và chữa cháy – Bộ Công an tiếp nhận 01 xe chữacháy và Công an tỉnh Ninh Bình tiếp nhận 02 xe chữa cháy (xe đã qua sử dụng,chất lượng còn trên 80%), do Ông Phạm Văn Thủy (Việt Kiều Mỹ) viện trợ.

2.Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các đơn vị liên quan sửdụng xe ô tô chữa cháy nói trên theo đúng các quy định hiện hành và lưu ý các ýkiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn số 9132/BKH-KTĐN ngày 16 tháng12 năm 2008.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP; PTT Phạm Gia Khiêm (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, các Vụ: NC, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc