BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 710/BGTVT-TC
V/v Tất toán các dự án đầu tư theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại văn bản số 15644/BTC-ĐT ngày 23/12/2008.

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2009.

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước Trung ương.

Bộ Giao thông vận tải nhận được công văn số 15644/BTC- ĐT ngày23/12/2008 của Bộ Tài chính về việc tất toán tài khoản dự án đầu tư, trong đóBộ Tài chính đề nghị Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố thông báo danh mụccác dự án đã hoàn thành hoặc bị đình hoãn theo 2 giai đoạn từ năm 2000 trở vềtrước và từ năm 2001 đến hết năm 2004 tới các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quanthuộc Chính phủ vv...

Do danh mục các dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lýnhiều, để có cơ sở đôn đốc các Chủ đầu tư kiểm tra, rà soát và thực hiện côngtác tất toán, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Kho bạc Nhà nước Trung ương chỉ đạoKho bạc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho Bộ Giao thôngvận tải danh mục các công trình, dự án thuộc nguồn vốn do Bộ Giao thông vận tảiquản lý trong diện phải tất toán tài khoản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủtheo các nội dung chính sau: Tên công trình, tên chủ đầu tư, số kinh phí đã đượccấp phát tại Kho bạc.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị Kho bạc Nhà nước Trung ươngphối hợp và chỉ đạo các Kho bạc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sớmcó văn bản trả lời để Bộ Giao thông vận tải đôn đốc các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VP, Vụ KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường