BỘ XÂY DỰNG

------------------

Số: 710/BXD-HĐXD

V/v: góp ý kiến dự án thành lập Công ty TNHH cọc móng P-One (Việt Nam).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2333/SKHĐT-ĐKĐT ngày01/04/2010 của Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến cho dự án thành lập Công ty TNHH cọc móng P-One (Việt Nam). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Mục tiêu thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để cung cấp dịch vụ thi công phần nền móng công trình xây dựng; thi công xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư. Do đây là loại hình dịch vụ kinh doanh, vì vậy thời gian hoạt động chỉ nên giới hạn dưới 20 năm.

Căn cứ hồ sơ cho thấy nhà đầu tư là Công ty P-One (S) Pte., Ltd được thành lập theo pháp luật Singapore có chức năng kinh doanh phù hợp với lĩnh vực hoạt động xin thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam; Các văn bản pháp lý của chủ đầu tư đã được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định.

2. Hoạt động xây dựng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, khi hoạt động xây dựng doanh nghiệp phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định của pháp luật về xây dựng. Do vậy, nếu được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị gửi văn bản cho cơ quan nhà nước quản lý xây dựng tại địa phương được biết để theo dõi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và §ầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu VP, HĐXD (VQT - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Bùi Phạm Khánh