ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 710/SXD-KTKH
V/v Hướng dẫn thực hiện Thông tưsố 05/2009/TT-BXD .

Thanh Hoá, ngày 16 tháng 4 năm 2009

Kính gửi:

Các Sở, cơ quan ngang Sở;
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Các tổ chức, cỏ nhân tham gia hoạt động xây dựng;

Ngày 15/4/2009, Bộ Xâydựng ban hành Thông tư số 05/2009/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựngcông trình (Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày29/5/2009).

Căn cứ chức năng,nhiệm vụ của Sở Xây dựng quy định tại Thông tư Liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Liên Bộ Xây dựng - Nội vụ. Để thốngnhất việc điều chỉnh dự toán công trình xây dựng theo mức lương tối thiểu vùng(nơi xây dựng công trình)quy định tại Nghị định số 110/2008/NĐ-CPngày 10/10/2008 của Chính phủ đối với những khối lượng còn lại của công trình, góithầu (sau đây gọi chung là dự toán xây dựng công trình) thuộc dự án đầu tư xâydựng công trìnhđược lập dự toán trên cơ sởcác bộ đơn giá do UBND tỉnh Thanh Hóa Quyết định ban hành hoặc công bố, sử dụngvốn Nhà nước mà Người quyết định đầu tư chưa quyết định thực hiện chuyển tiếpviệc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 99/2007/NĐ-CPngày 13/6/2007 của Chính phủ; Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh như sau:

1. Điều chỉnh dựtoán chi phí xây dựng.

1.1. Điều chỉnh chiphí nhân công, máy thi công.

Chi phí nhân công vàchi phí máy thi công trong dự toán công trình lập theo các bộ đơn giá áp dụngtrên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được điều chỉnh bằng cách nhân với hệ số điều chỉnhnhân công (KĐCNC) và hệ số điều chỉnh máy thi công (KĐCMTC)như bảng sau:

TT

Tên đơn giá đã có

Quyết định ban hành và công bố

Công trình xây dựng trên địa bàn TP. Thanh Hóa

Công trình xây dựng trên địa bàn còn lại của Tỉnh

KĐCNC

KĐCMTC

KĐCNC

KĐCMTC

1

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa - Phần xây dựng công bố kèm theo văn bản số 5255/UBND-CN ngày 07/12/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa (Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa - Phần xây dựng ban hành theo Quyết định 2992/2006/QĐ-UBND ngày 19/10/2006 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

1,53

(1,275)

1,16

(1,074)

1,44

(1,20)

1,14

(1,055)

2

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa - Phần lắp đặt công bố kèm theo văn bản số 5254/UBND-CN ngày 07/12/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa (Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa - Phần lắp đặt ban hành theo Quyết định 2993/2006/QĐ-UBND ngày 19/10/2006 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

1,53

(1,275)

1,16

(1,074)

1,44

(1,20)

1,14

(1,055)

3

Đơn giá sửa chữa công trình xây dựng tỉnh Thanh Hóa công bố kèm theo văn bản số 5304/UBND-CN ngày 12/12/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

1,53

(1,275)

1,16

(1,074)

1,44

(1,20)

1,14

(1,055)

Đối với các công trình thi côngtheo tuyến qua nhiều tỉnh, thành phố đã xây dựng bảng giá ca máy riêng thì Chủđầu tư tính toán hệ số điều chỉnh để báo cáo Người quyết định đầu tư quyết định.

1.2. Các khoảnmục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng côngtrình bao gồm: Chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước,thuế giá trị gia tăng và chi phí xây dựng nhà tạm ở hiện trường để ở và điềuhành thi công được tính theo quy định.

2. Điềuchỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng.

Các khoản mục chi phí như Quản lýdự án đầu tư xây dựng công trình, lập dự án và thiết kế công trình xây dựngđược tính bằng tỷ lệ (%) theo quy định.

Điều chỉnh chi phí nhân công trongdự toán khảo sát xây dựng (KĐCNCKS) với từng loạiđơn giá khảo sát như bảng sau:

TT

Tên đơn giá đã có

Quyết định ban hành và công bố

Công trình xây dựng trên địa bàn TP. Thanh Hóa

Công trình xây dựng trên địa bàn còn lại của Tỉnh

KĐCNCKS

KĐCNCKS

1

Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Thanh Hóa công bố kèm theo văn bản số 5253/UBND-CN ngày 07/12/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa (Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Thanh Hóa ban hành theo Quyết định 2994/2006/QĐ-UBND ngày 19/10/2006 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

1,53

(1,275)

1,44

(1,20)

2

Đơn giá khảo sát thiết kế Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa công bố kèm theo văn bản số 5249/UBND /CN ngày 07/12/2007của UBND tỉnh Thanh Hóa (Đơn giá khảo sát thiết kế Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa ban hành theo Quyết định 2248/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007của UBND tỉnh Thanh Hóa).

1,44

(1,20)

3

Đơn giá xác định vị trí, toạ độ cắm cọc GPMB, mốc lộ giới đường bộ và khôi phục tim tuyến công trình giao thụng tỉnh Thanh Hóa công bố kèm theo văn bản số 4360/UBND /CN ngày 18/10/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

1,53

(1,275)

1,44

(1,20)

4

Đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng.

Ban hành theo Quyết định 32/2001/QĐ-BXD ngày 20/12/2001 của Bộ Xây dựng.

3,62

(1,279)

3,41

(1,205)

Ban hành theo Quyết định 32/2001/QĐ-BXD ngày 20/12/2001 của Bộ Xây dựng.

1,53

(1,275)

1,44

(1,20)

3. Điềuchỉnh một số khoản mục chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình.

Các khoản mục chi phí Quản lýdự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thicông xây dựng và lắp đặt thiết bị của công trình được tính bằng tỷ lệ (%) theoquy định.

4. Điều chỉnh chi phí thực hiện các dịch vụ công ích đô thị.

Dự toánchi phí thực hiện các dịch vụ công ích đô thị được điều chỉnh chi phí nhân công(KĐCNC) và máy thi công (KĐCMTC) theobảng sau:

TT

Tên đơn giá đã có

Quyết định ban hành và công bố

Công trình trên địa bàn TP. Thanh Hóa

Công trình trên địa bàn còn lại của Tỉnh

KĐCNC

KĐCMTC

KĐCNC

KĐCMTC

1

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Thanh Hóa công bố kèm theo văn bản số 4846/UBND-CN ngày 16/11/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

1,53

(1,275)

1,16

(1,074)

1,44

(1,20)

1,14

(1,055)

Hệsố điều chỉnh chi phí máy thi công đó xác định phù hợp với mức lương tối thiểuvùng và giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm tháng 01 năm 2009. Hệ số trong ngoặc đơn dùng điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đó thựchiện điều chỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008của Bộ Xây dựng.

5. Tổ chứcthực hiện.

Việc điềuchỉnh dự toán xây dựng công trìnhthực hiện theo hướng dẫn tại mục I và mục III - Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày15/4/2009 của Bộ Xây dựng v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

Những nội dung hướngdẫn tại văn bản này thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có hiệulực từ ngày 29/5/2009. Trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị các Ngành,huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh nhữngvướng mắc về sở Xây dựng để tổng hợp xử lý hoặc trình cơ quan có thẩm quyềngiải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để B/C)
- UBND tỉnh T.Hóa (để B/C);
- Lưu: VT, KTKH (01).

GIÁM ĐỐC
Trần Hòa