BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 710/TCHQ-KTTT
V/v không thu thuế XK

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Phương Nam
(543-Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên - HN)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 25/CV-PN08 ngày25/12/2008 của Công ty TNHH Phương Nam khiếu nại về thuế xuất khẩu đối với sảnphẩm gỗ có nguồn gốc nhập khẩu. Về vấn đề này, ngày 21/01/2009 Bộ Tài chính đãcó công văn số 965/BTC-CST hướng dẫn thực hiện, theo đó "không tiến hànhthu thuế xuất khẩu đối với sản phẩm gỗ sản xuất từ nguyên liệu gỗ nhập khẩu ápdụng cho các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan trước ngày 01/12/2008".Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu để đượcxử lý cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Phương Nam đượcbiết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn