BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 710/TCHQ-KTTT
V/v: miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2005

Kính gửi:

Công ty xuất nhập khẩu dệt may
(57B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời Công văn số 55/KDTH ngày 30/01/2005 của Công ty xuấtnhập khẩu dệt may về việc xét miễn thuế đối với hàng nhập khẩu, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 27 Nghị định 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 củaChính phủ quy định chi tiết hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)số 03/1998/QH10 ;

Căn cứ Điểm 4 Mục II Phần A Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăngvà Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Điểm 3 Điều 3 Quyết định số 23/QĐ-UB ngày 27/01/2005của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chứng nhận ưu đãi đầu tư cho Công ty cổ phầnbê tông và xây dựng Thái Nguyên;

Mặt hàng xe bơm bê tông nhãn hiệu DAEWOO model DCP32-II sảnxuất tại Hàn Quốc năm 2004, số lượng 01 chiếc, do Công ty xuất nhập khẩu dệtmay nhập khẩu để cung cấp cho Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Thái Nguyêntheo hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị, thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩuvà không thu thuế giá trị gia tăng.

Thủ tục miễn thuế nhập khẩu đối với mặt hàng nêu trên đượcthực hiện theo quy định tại Điểm 2.2 Mục I Phần C Thông tư 98/2002/TT-BTC ngày24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho cácđối tượng hưởng ưu đãi ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trongnước (sửa đổi) số 03/1998/QH10.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty xuất nhập khẩu dệtmay biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC;
- Lưu VP, KTTT(2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An