BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 710/TCT-CS
V/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 10228/CT-THNVDTngày 9/10/2012 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương, công văn số 3587/CT-KT1 ngày19/6/2012 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuếđối với trường hợp doanh nghiệp Việt Nam chưa thực hiện khai, nộp thuế thay choNhà thầu nước ngoài thực hiện kinh doanh tại Việt Nam theo hình thức xuất nhậpkhẩu tại chỗ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương,Cục Thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007, Nghịđịnh số 13/2009/NĐ-CP ngày 13/2/2009 của Chính phủ, Thông tư số 61/2007/TT-BTCngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính quy định về việc xử lý vi phạm pháp luật vềthuế, công văn số 757/TCT-PC ngày 6/3/2009 của Tổng cục Thuế về việc xử phạt viphạm hành chính về thuế và trường hợp cụ thể của doanh nghiệp để xử lý theođúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnhBình Dương và Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, KK&KTT, Ban CC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn