VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7103/VPCP-KTTH
V/v thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khíViệt Nam (công văn số 6453/DKVN-HĐTV ngày 23 tháng 7 năm 2010), ý kiến của BộTài chính (công văn số 10590/BTC-TCT ngày 12 tháng 8 năm 2010) về việc thuế thunhập cá nhân đối với cán bộ, công nhân viên làm việc tại Khu Công nghiệp khí –điện – đạm Cà Mau, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùngyêu cầu các cơ quan thực hiện theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhânhiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng
Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S.15.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng