BỘ XÂY DỰNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 711/BXD-XL
V/v xếp hạng tổ chức tư vấn tham gia hoạt động xây dựng

Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 136/SXD-KTKH ngày 04/4/2006 của Sở Xây dựng Tỉnh Lâm Đồng đề nghị hướng dẫn về việc xếp hạng các tổ chức tư vấn khi tham gia hoạt động xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/2/2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp, khi doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề phải có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh các ngành nghề đó khi có đủ các điều kiện theo quy định. Đồng thời Luật Xây dựng cũng như Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình không quy định các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải xếp hạng doanh nghiệp mà chỉ quy định điều kiện năng lực và phạm vi hoạt động tương ứng với mỗi hạng khi thực hiện từng công việc tư vấn.

Theo Điều 48 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP thì các tổ chức tư vấn khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại dự án; loại, cấp công trình. Tổ chức tư vấn khi thực hiện công việc tư vấn nào thì được xếp hạng theo công việc tư vấn đó. Khi lựa chọn nhà thầu để thực hiện các công việc trong hoạt động xây dựng, chủ đầu tư phải căn cứ vào các quy định của Nghị định 16/2005/NĐ-CP và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thiệt hại do việc lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, việc Thanh tra tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng phải xếp hạng các đơn vị tư vấn tham gia hoạt động xây dựng trong tỉnh là không có cơ sở để thực hiện và không phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, thông báo để Sở Xây dựng Lâm Đồng và các cơ quan có liên quan biết thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP,XL(NTH-04)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đã ký
Nguyễn Văn Liên