ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 711/SGDĐT-TCCB Về thực hiện đánh giá, phân loại Quý I năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông;- Hiệu trưng Trường Trung cấp, Cao đẳng (trực thuộc Sở);- Giám đốc Trung tâm GDTX (trực thuộc Sở);- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở.

Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành Quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực qun lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố về Sửa đổi một số điều của Quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách thành phố năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 y ban nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 4631/QĐ- UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch y ban nhân dân Thành phố, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019;

Căn cứ Công văn số 4634/UBND-VX ngày 08 tháng 11 năm 2019 về hướng dẫn thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý (sửa đổi) đối với cán bộ, công chức, viên chức khối Nhà nước theo Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

Căn cứ Công văn số 27/UBND-VX ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc hướng dẫn thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo Quyết định s 3728/QĐ-UBND đối với công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1897/UBND-VX ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý và chi thu nhập tăng thêm đối với công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo trong thời gian nghỉ phòng chốngdịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (COVID-19); Công văn số 1480/GDĐT-TC ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1995/UBND-VX ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phương án tính số ngày làm việc thc tế để đánh giá, phân loại hàng quý đối với công chức, viên chức,

>> Xem thêm:  Cách tính bậc lương của cán bộ công chức, viên chức mới nhất ?

Sở Giáo dục va Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các đơn vị trong quý I năm 2021 có học sinh, giáo viên nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19, việc tính số ngày làm việc thực tế thực hiện theo quy định tại Mục 1 Công văn số 1897/UBND-VX ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Để thực hiện đúng tiến độ đánh giá, phân loại Quý I năm 2021 theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị thực hiện hồ sơ đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp và báo cáo kết quả việc đánh giá đánh giá, phân loại Quý I năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý cho Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

(1) Công văn đề nghị đánh giá, phân loại hàng quý đối với người đứng đầu đơn vị, phải nêu rõ công tác lãnh đạo, quản lý điều hành đơn vị trong quý đó có bị người, cơ quan có thẩm quyền nhắc nhở, phê bình, k luật hay không; có thực hiện chậm tiến độ những công việc do cấp có thm quyền giao hay không;

(2) Phiếu theo Mu 1 (công chức, viên chức tự đánh giá);

(3) Phiếu theo Mu 2 (gồm các Phó Hiệu trưng, Trưng phòng, khoa/Tổ trưng chuyên môn đánh giá và góp ý cho Hiệu trưởng; điểm bình quân được tổng hợp từ các phiếu đánh giá đng nghiệp theo Mu 2 gm cp phó và các trưởng phòng, khoa/t trưởng các tổ trong nhà trường);

(4) Biên bản họp thống nhất đánh giá người đứng đầu của đơn vị (thành phần họp gồm người đứng đầu, cấp phó và các trưởng phòng, khoa hoặc tổ trưởng các tổ trong trường);

(5) Kế hoạch công tác Quý I năm 2021 của người đứng đầu đơn vị.

(6) Báo cáo kết quả thực hiện Quý I năm 2021 của người đứng đầu đơn vị.

(7) Phụ lục Tổng hợp kết quả đánh giá của người đứng đầu và thống kê kết quả đánh giá viên chức, viên chức quản lý của đơn vị Quý I năm 2021 (theo mẫu excel đính kèm), gửi mail file Phụ lục Tổng hợp kết quả đánh giá Quý I năm 2021 đến địa ch mail của ông Châu Vĩnh Cường (Phòng Tổ chức cán bộ): [email protected]

>> Xem thêm:  Đơn vị sự nghiệp công lập là gì ? Đặc điểm của đơn vị sự nghiệp công lập

3. Thời hạn nộp hồ sơ giấy (từ Mục 1 đến Mục 7 nêu trên) cho Phòng Tổ chức cán bộ và gửi mail Phụ lục Tổng hợp kết quả của quý I năm 2021: từ ngày 25/3/2021 đến ngày 30/3/2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng, Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:- Như trên (kèm biểu mẫu);
- Các Phòng trực thuộc Cơ quan S
;
- Lưu: VT, TCCB, LN

GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Sơn