TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 711/TCHQ-KTTT
V/v: Áp dụng thời hạn nộp thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH SYNGENTA
Lô 13-Kcn Biên Hòa - Tp Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 13 tháng 01 năm 2006 của Công ty TNHH SYNGENTA về việc được áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định. Về trường hợp này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ mục III phần C Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì:

Thời hạn nộp thuế nhập khẩu được phân biệt đối với 4 trường hợp:

- Thời hạn nộp thuế đối với hàng nhập khẩu là hàng tiêu dùng;

- Thời hạn nộp thuế đối với đối tượng chấp hành tốt pháp luật về thuế;

- Thời hạn nộp thuế đối với đối tượng chưa chấp hành tốt pháp luật về thuế;

- Thời hạn nộp thuế đối với các trường hợp khác;

Do đó đề nghị Công ty nghiên cứu Thông tư 113/2006/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính nêu trên để xác định hàng hóa nhập khẩu của Công ty được áp dụng thời hạn nộp thuế nào trong 4 trường hợp nêu trên.

Trường hợp Công ty đáp ứng điều kiện quy định tại điểm 2.2 mục III phần C Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính thì được áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượng nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty TNHH SYNGENTA được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (03 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An