VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7113/VPCP-KTN
V/v Dự án chế tạo động cơ Chu Lai - Trường Hải

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Khoa học và Công nghệ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 6345/BGTVT-KHCN ngày 02 tháng 7 năm 2013) và của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (các công văn: số 1756/UBND-KTTH ngày 17 tháng 5 năm 2013 và số 127/BC-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2013) về Dự án chế tạo động cơ Chu Lai - Trường Hải, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ xem xét sự phù hợp của thời điểm áp dụng tiêu chuẩn khí thải quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 của Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 8 năm 2013.

2. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ rà soát lại công nghệ, lộ trình khí thải của Dự án động cơ Trường Hải đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 8 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, Trợ lý của TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, V.III, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ