BỘ TÀI CHÍNH
-------------------
V/v: thuế nhập khẩu linh kiện để lắp ráp xe ô tô
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
Thời gian qua có phát sinh vướng mắc về phân loại, tính thuế nhập khẩu bộ linh kiện để lắp ráp ô tô. Để thực hiện thống nhất, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, thì: Một trong các điều kiện để bộ linh kiện rời đồng bộ hoặc không đồng bộ nhập khẩu để sản xuất lắp ráp ô tô được phân loại, tính thuế theo từng linh kiện, phụ tùng là linh kiện đó phải đáp ứng mức độ rời rạc tối thiểu bằng mức độ rời rạc của linh kiện ô tô quy định tại Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trường hợp trong bộ linh kiện nhập khẩu có một linh kiện có mức độ rời rạc thấp hơn mức độ rời rạc theo quy định tại Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN thì phải nộp thuế nhập khẩu cho cả bộ linh kiện theo mức thuế suất của ôtô nguyên chiếc.
Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra các trường hợp nhập khẩu bộ linh kiện để lắp ráp ô tô, nếu trong bộ linh kiện nhập khẩu có từ 1 linh kiện trở lên không đảm bảo mức độ rời rạc như quy định tại Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ thì phải nộp thuế cho cả bộ linh kiện theo mức thuế suất của ô tô nguyên chiếc.
Trường hợp doanh nghiệp đã kê khai tính nộp thuế chưa đúng với quy định tại Phụ lục III Thông tư số 184/2010/TT-BTC thì cơ quan hải quan thực hiện ấn định, thu đủ thuế và xử lý vi phạm, áp dụng thời hạn nộp thuế, cưỡng chế thuế theo đúng quy định của pháp luật.
Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Website Bộ Tài chính;
- Website Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, TCHQ.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn